Algemene voorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WP KOFFIE EN THEE, INGESCHREVEN ONDER NUMMER 58233865 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR UTRECHT.

1. ALGEMEEN.
1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen.
1.2.Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
1.3.Indien onze contractpartner een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden of de onderdelen daarvan die voor onze contractpartner onredelijk bezwarend zijn en dus voorkomen op de lijst als bedoeld in art. 6:236 BW, dan wel overigens in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing.
1.4.De rechten en verplichtingen die uit de met onze contractpartner gesloten en te sluiten overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen door hem niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

2. AANBIEDINGEN.
2.1.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of onze aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten zijn zij vrijblijvend en zijn wij bevoegd deze aanbiedingen binnen vijf werkdagen na aanvaarding daarvan door onze contractpartner, te herroepen.
2.2.door ons in welke vorm en op welke wijze dan ook verstrekte informatie met betrekking tot de door ons aangeboden producten is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van het gebodene geven. Onze contractpartner moet derhalve onder andere rekening houden met de normale en/of in de branche gebruikelijke tolerantie. Met name moet hij ten aanzien van in onze catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen rekening houden met afwijkingen, al dan niet het gevolg van wijzigingen in de toegepaste constructie en/of het productie-proces. Afwijkingen ontslaan onze contractpartner niet van zijn verplichtingen uit het overeengekomende. Enige aansprakelijkheid kan door ons niet worden aanvaard.

3. OVEREENKOMSTEN / WIJZIGINGEN.
3.1.Tot bewijs van de inhoud van de overeenkomst strekt onder meer de omschrijving daarvan in de door ons aan onze contractpartner toe te zenden schriftelijke bevestiging, die binnen acht werkdagen na ontvangst daarvan door hem voor akkoord getekend aan ons dient te worden geretourneerd. Bij gebreke van enige reactie zijdens onze contractpartner binnen deze termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten conform de schriftelijke bevestiging.
3.2.Indien onze contractpartner na het tot stand komen van de overeenkomst wijziging en/of annulering van het overeengekomende wenst, dient hij ons daarvan zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. Wijziging en/of annulering is slechts mogelijk indien ook wij daarmee instemmen. Het risico in verband met mondeling c.q. telefonisch opgegeven wijziging en/of annulering rust op onze contractpartner, tenzij wij de betreffende wijziging schriftelijk hebben bevestigd.
3.3.De extra kosten in verband met een wijziging, van welke aard dan ook, komen voor rekening van onze contractpartner.
3.3.b. Indien onze contractpartner de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden ons volledig schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen daaruit voortvloeiend.

4. PRIJZEN / PRIJSOPGAVEN.
4.1.Prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege en zijn berekend exclusief de kosten van transport en/of verzending, verzekering en installatie. De hier genoemde kosten komen voor rekening van onze contractpartner.
4.2.Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.
4.3.Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig moment daarna, voordat de algehele levering heeft plaatsgevonden wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, ertoe leidend dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, zijn wij bevoegd deze kostenstijging integraal door te berekenen. Onder prijsbepalende factoren wordt in deze onder andere verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen invoerrechten, BTW en andere heffingen.

5. LEVERING.
5.1.Afhankelijk van het type product dat aan onze contractpartner moet worden geleverd, vindt levering plaats ofwel zonder onze tussenkomst, rechtstreeks door de fabrikant of importeur ofwel door ons.
5.2.Indien het eerste sub 5.1. genoemde geval zich voordoet, regelt de fabrikant of importeur de wijze van vervoer en rust het risico in verband met de te leveren producten op hem. Terzake dragen wij geen enkele aansprakelijkheid.
5.3.Indien wij zelf aan onze contractpartner leveren – het tweede sub 5.1. genoemde geval – staat de wijze van vervoer en/of verzending te onzer keuze. Het risico terzake van de te leveren producten gaat op onze contractpartner over op het moment dat zij op de overeengekomen plaats door ons worden bezorgd.
5.4.Indien is overeengekomen dat de te leveren producten door onze contractpartner bij ons zullen worden opgehaald, gaat het risico terzake van deze producten op hem over op het moment dat zij bij ons te zijner beschikking gereed staan. De producten dienen binnen 10 dagen na een daartoe strekkend bericht onzerzijds door hem te worden opgehaald.
5.5.dien is overeengekomen dat levering op afroep zijdens onze contractpartner zal plaatsvinden, dient deze levering in ieder geval plaats te vinden binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Verlenging van deze termijn – met ten hoogste 3 maanden – is slechts mogelijk na vergoeding van eventuele extra kosten en/of na vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
5.6. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren.

6. LEVERTIJD.
6.1.Overeengekomen leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, ook niet indien deze termijnen door onze contractpartner uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet tijdige levering zijn wij dan ook eerst na ingebrekestelling in verzuim.
6.2.Indien onze contractpartner ons verzoekt te leveren vóór de aflooptermijn ommekomst van de overeengekomen leveringstermijn, indien en voor zover dat althans binnen onze degelijkheden ligt, komen de extra door ons in verband daarmee gemaakte kosten, zoals de kosten van overwerk, voor zijn rekening.

7. INSTALLATIE.
Met inachtneming van het sub 4.1. bepaalde worden de door ons aan onze contractpartner geleverde producten door ons of door een door ons aan te wijzen derde bij hem geïnstalleerd.

8. OVERMACHT.
8.1.Onder overmacht wordt ondermeer verstaan elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook en hoe ook ontstaan, werkstakingen, uitsluitend van of gebrek aan personeel, quarantaine epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden, al dan niet aan hen toerekenbaar, door ons ten behoeve van de uitvoering van het overeengekomende ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing indien deze omstandigheden onze leveranciers of door ons ingeschakelde deskundigen betreffen.
8.2.dien zich aan onze zijde een overmacht situatie voordoet, zullen wij onze contractpartner daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
8.3.Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als in 8.2. bedoeld.
8.4.Terzake van het door ons reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft onze contractpartner tot betaling gehouden.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
9.1.Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door ons aan onze contractpartner krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van onze contractpartner in de nakoming van deze overeenkomsten.
9.2.Wij zijn bevoegd om indien onze contractpartner met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de geleverde producten die overeenkomstig het sub 9.1. bepaalde ons eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met onze contractpartner gesloten overeenkomst(en). Voorzoveel nodig worden wij beschouwd als door onze contractpartner onherroepelijk gemachtigd om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
9.3.Onze contractpartner is bevoegd indien en voorzover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt onze contractpartner van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te leveren. Hij is daar tegenover eveneens verplicht ons op ons eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.
9.4.Indien de door ons te leveren producten bestemd zijn om te worden samengebouwd of vermengd met eigendom van derden, is onze contractpartner verplicht ons op ons eerste verzoek, zonodig voordat levering aan hem plaatsvindt, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen.

10. DOORVERKOOP.
10.1.De contractpartner, groothandelaar, is gerechtigd de door ons afgeleverde producten door te leveren, doch hij is daarbij verplicht:
a.de producten niet aan andere groothandelaren of ten behoeve van groothandelaren aan derden door te leveren;
b.de producten, die door ons alleen voor grootverbruikers zijn bestemd, niet aan detaillisten door te leveren;
c.de producten niet aan personeels inkoopverenigingen door te leveren;
d.de producten niet aan hen van wie door ons bekend is gemaakt c.q. contractpartner bericht ontving, dat zij van de ontvangst van één of meer producten zijn uitgesloten, door te leveren;
e.de producten aan grootverbruikers door te leveren tegen een verkoopprijs welke niet lager is dan de door ons vastgestelde prijs;
zonder enige wijziging of beschadiging daarvan;
g.zich zonder uitdrukkelijke toestemming van ons te onthouden van het zodanig aanbrengen van zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen, dat daardoor het fabrieksmerk van ons niet meer zichtbaar is;
h.met diens afnemer, indien deze bedrijfsmatig handelt, bij wege van kettingbeding overeen te komen dat de sub a t/m g genoemde verplichtingen bij doorlevering binnen Nederland moeten worden nagekomen.

11. RECLAME / GARANTIE.
11.1.Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco´s in de te leveren hoeveelheid binnen acht dagen na levering c.q. uitvoering door onze contractpartner aan ons te worden gemeld. Alle overige reclames dienen ons binnen twee weken nadat onze contractpartner eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames na afloop van een periode van drie (3) maanden na levering c.q. uitvoering worden door ons niet meer in behandeling genomen. Ditzelfde geldt na verloop van een periode van een (1) maand indien het occasionproducten betreft.
11.2.Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dienen de producten ten aanzien waarvan door onze contractpartner wordt gereclameerd, door hem zorgvuldig te worden bewaard en ons op ons eerste verzoek voor nader onderzoek, door ons of door een door ons aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld.
11.3.Reclame is niet mogelijk indien de producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke produktietolerantie. Zij is evenmin mogelijk met betrekking tot onvolkomenheden in, aan of samenhangend met het elektrische gedeelte, de van rubber vervaardigde onderdelen of de veiligheids-ventielen of componenten van het geleverde; noch met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage.
1. Reclame is evenmin mogelijk met betrekking tot afwijkingen die als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van onze contractpartner of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan derhalve niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundig of achteloos gebruik en/of opslag; te zware belasting of onvakkundig onderhoud; reparatiewerkzaamheden, veranderingen of (ver)plaatsing zonder onze uitdrukkelijke toestemming aangebracht c.q. verricht; het niet opvolgen van de door ons verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.
1. Reclame is evenmin mogelijk indien het feit dat de producten niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie of materialen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de terzake relevante overheidsvoorschriften zich wijzigen, kan ons niet enkel dáárom een tekortkoming worden toegerekend en heeft onze contractpartner niet enkel op deze grond het recht tot reclameren.
11.4.In geval onze contractpartner met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en zijn reclame door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij, ter onze keuze, de betreffende producten of onderdelen daarvan vervangen, waarna deze ons eigendom worden en aan ons franco dienen te worden geretourneerd- of kosteloos herstellen dan wel en prijsreductie verlenen, een en ander in overeenstemming met en beperkt tot de garantie door de fabrikant aan ons gegeven.
11.5.Voorrijdkosten, kosten van vervoer, (retour) verzending en/of opslag komen voor rekening van onze contactpartner. De te vervangen en/of te herstellen producten of onderdelen daarvan vallen onder zijn risico.11.6.Aan het hiervoor sub 11.4. bepaalde kan onze contractpartner geen rechten ontlenen indien en voorzover hij jegens ons zijn betalingsverplichtingen niet volledig nakomt.

12. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING.
12.1.De voldoening aan onze verplichtingen uit reclame/garantie zoals hiervoor sub 11. opgeschreven, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er aan onze kant sprake is van grove schuld of opzet; grove schuld of opzet van ondergeschikten of van anderen in het kader van de uitvoering van het met onze contractpartner overeengekomenen, door ons ingeschakeld, daaronder niet begrepen. Meer in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en/of onduidelijkheden op onze website, in ons reclamemateriaal en/of in onze correspondentie, offertes of opdrachtbevestigingen.
12.2.Onze contractpartner is gehouden ons schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en omvang daarvan, en ziet te dezer zake van regres op ons af.
12.3. Bij deelname workshops zijn wij niet aansprakelijk voor schade, letsel of diefstal.

13. BETALING.
13.1.Betaling dient te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, contant bij levering dan wel installatie of enige andere verrichting.
13.2.Indien de uitvoering van het overeengekomene zich uitstrekt over een periode langer dan een (1) maand of indien het bedrag met het overeengekomene gemoeid, daarvoor naar onze mening in aanmerking komt, zijn wij bevoegd tussentijds of in termijnen te factureren dan wel vooruitbetaling te verlangen. Het sub 13. bepaalde, is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het hier bepaalde geldt eveneens in geval van een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht.
13.3.Wij zijn te allen tijde bevoegd van onze contractpartner te verlangen dat hij te onzen genoegen zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons. Indien onze contractpartner daarom door ons verzocht daartoe niet overgaat, zijn wij bevoegd de uitvoering van het met hem overeengekomene op te schorten.
13.4.De betalingsverplichtingen van onze contractpartner worden niet opgeschort indien en voor zover hij meent jegens ons aanspraken geldend te kunnen maken; ook niet indien deze aanspraken samenhangen met reclame.
13.5.Onverminderd de ons verder toekomende rechten, zijn wij bevoegd om indien onze contractpartner met betaling te laat is, ongeacht of hem dat kan worden toegerekend, over (het) achterstallige bedrag(en) een rente te heffen van tenminste 3 % boven het op dat moment geldende disconto van de Nederlandse Bank, te berekenen per kalendermaand of gedeelte daarvan vanaf de betreffende vervaldag(en). Enige aanmaning of ingebrekestelling is daarvoor niet vereist.
13.6.Indien wij genoodzaakt zijn een vordering uithanden te geven, komen, afgezien van onze verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, voor rekening van onze contractpartner.

14. TOEPASSELIJK RECHT / CONVERSIE / WIJZIGING
14.1.De overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
14.2.De nietigheid of vernietigbaarheid in recht van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige onverlet. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
14.3.Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

15. GESCHILLEN
Geschillen kunnen uitsluitend worden aangebracht bij de naar normale regelen van absolute competentie bevoegde rechter te Utrecht